Kupní smlouva dle § 409 a násl. zák. č.513/1997 Sb., obchodní zákoník

Vzor kupní smlouvy na zboží si můžete zdarma stáhnout zde: Kupní smlouva na prodej zboží.doc (29 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

 

KUPNÍ SMLOUVA

 

uzavřená dle ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku

mezi

společností ....................., IČ: ......................., sídlo ..................... zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném ....................... soudem v ......................, pod sp. zn. (oddíl, vložka) ......................

bankovní spojení: .....................

 

jednající prostřednictvím .......................

 

na straně jedné jakožto prodávajícím a

 

společností ....................., IČ: ......................., sídlo ..................... zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném ....................... soudem v ......................, pod sp. zn. (oddíl, vložka) ......................

bankovní spojení: .....................

 

jednající prostřednictvím .......................

 

na straně druhé jakožto kupujícím

 

I.

 

Předmět smlouvy, nabytí vlastnictví

 

1.1. Předmětem této smlouvy je dodání movitých věcí prodávajícím kupujícímu, které jsou specifikovány v příloze č ... k této smlouvě. Dále jen "zboží". Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je zboží na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

 

1.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo ke zboží.

 

1.3. Kupující je povinen zboží bez vad dodané převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. II. této smlouvy.

 

1.4. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží.

1.5. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží prodávajícímu prodává, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

 

II.

 

Kupní cena

 

2.1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ..............,- Kč.

 

 

III.

 

Dodání zboží

 

3.1. Prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit zboží do ... dnů ode dne uzavření této smlouvy do provozovny (sídla) kupujícího na adrese: .............., složit ho v uvedeném místě a předat je kupujícímu v obalu či obalech, umožňující bezpečnou přepravu zboží tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození či zničení. O dodání zboží upozorní prodávající kupujícího telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně jeden den před jeho uskutečněním.

 

IV.

 

Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky

 

4.1. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 4.2. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

 

4.2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy při dodržení kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny státními normami vztahujícími se ke zboží (ČSN).

 

V.

 

Platební podmínky

 

5.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši podle bodu 2.1 ve lhůtě do ..... dnů ode dne uzavření této smlouvy.

 

(Varianta: 5.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu zálohu na kupní cenu ve výši .......,- Kč, ve lhůtě do ..... dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zbylou část kupní ceny až do výše uvedené v bodě 2.1 se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu do ..... dnů ode dne uzavření této smlouvy

 

(Varianta: 5.1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu ve výši podle bodu 2.1., takto:

 

a) částku ve výši ........,-Kč předává kupující prodávajícímu při podpisu této smlouvy, což obě strany níže svými podpisy rovněž stvrzují a dále (případně: pod ztrátou výhody splátek ve smyslu § 565 občanského zákoníku, tj., že prodávající může žádat v případě prodlení kupujícího s úhradou některé splátky zaplacení celé zbývající části kupní ceny):

 

b) 1. splátku ve výši .......,-Kč na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě do .........

 

c) 2. splátku ve výši ........,-Kč na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě do ........

 

d) 3. splátku ve výši ........,-Kč na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě do ........

 

e) 4. splátku ve výši ........,-Kč na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě do ........)

 

 

VI.

 

 

Smluvní pokuta

 

6.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti prodávajícího, uvedené v bodech 3.1, povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ........,-Kč denně za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost.

 

6.2. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení kupujícího s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je podle bodů 5.1 a 5.2 povinen, povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ... % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

6.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů po vyzvání.

 

6.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.3, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

 

6.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 6.1 až 6.4., trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

 

VII.

 

Rozhodčí doložka

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

VIII.

 

Závěrečná ujednání

 

8.1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.

 

8.2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ....................., dne...................................

 

..................... kupující ..................... prodávající

 

Přílohy:

 

Specifikace zboží (k bodu 1.1.)