Nájemní smlouva na byt v osobním vlastnictví

Vzor nájemní smlouvy na byt si můžete zdarma stáhnout zde: Nájemní smlouva na byt v osobním vlastnictví.doc (27,5 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

 

Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli:

 

 

1/

 

 • jako p r o n a j í m a t e l na straně jedné –

 

 • a –

 

2/

 

 • jako s n á j e m c e na straně druhé ,

 

tuto

SMLOUVU

 

I/

 

 

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. ………. o velikosti ……m2 v domě čp. ………, ul. …………, Praha.

II/

 

Pronajímatel touto smlouvou p r o n a j í m á nájemci byt specifikovaný v čl. I/ této smlouvy do jeho společného nájmu ( dále jen „předmět nájmu“ ).

 

Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu a takto jej do užívání p ř i j í m á .

 

III/

 

 

Nájem se sjednává na dobu určitou a to od ……. do s možností
prodloužení písemným dodatkem za souhlasu obou smluvních stran.

 

 

IV/

 

 

Jiné osoby než nájemce nejsou oprávněni byt užívat, a to ani přechodně, pokud k tomu
nebude dán pronajímatelem písemný souhlas.

 

Nájemce není oprávněn nahlásit si do předmětu nájmu trvalé bydliště ani toto umožnit komukoli jinému.

 

 

V/

 

Nájemné za užívání předmětu nájmu uvedeného v této smlouvě se sjednává
částkou ve výši ………..,- Kč měsíčně ( slovy : desettisíc korun českých ) s tím, že je splatné vždy nejpozději k ………... dni toho kterého měsíce předem na účet č. ………….., vedený u …………, a.s.

 

V nájemném nejsou započítány služby s nájmem spojené ( …………. apod. ) v částce ………..,- Kč, tyto služby bude nájemce pronajímateli hradit spolu s běžným nájemným na nadepsaný účet v nadepsané splatnosti.

 

 

 

VI/

 

 

Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje:

 

 1. zabezpečit nájemcům ničím nerušené užívání předmětu nájmu.

 2. přenechat předmět nájmu nájemcům ve stavu způsobilém smluvenému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

 

 

VII/

 

Nájemce je povinen :

 

 1. platit nájemné a úhrady s nájmem spojené řádně a včas dle smlouvy

 2. uhradit poškození, které bylo způsobeno na předmětu nájmu a to na vyzvání pronajímatele

 3. hradit náklady spojené s obvyklým udržováním předmětu nájmu a rovněž oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu oprav v bytě, které má ten provést a umožnit mu jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Závady vzniklé používáním hradí nájemci, v opačném případě pak úhradu této závady hradí pronajímatel.

 4. nepřenechat předmět nájmu nebo jeho část jiné osobě do podnájmu bez písemného souhlasu pronajímatele.

 5. provádět stavební úpravy, jakož i jiné úpravy (např malování) pouze na základě předchozího písemného souhlasu pronajímatele a vždy na své náklady.

 6. příslušenství a zařízení dle přiloženého seznamu v pořádku pronajímateli a to včetně klíčů od bytu a vchodu do domu, poštovní schránky apod.
   

Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a účelu dohodnutém v této smlouvě.

 

VIII/

 

 

Nájem končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí.

 

V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce.

 

Pronajímatel může vypovědět nájem bytu z důvodů uvedených v ust. § 711 odst. 1 a § 711a obč. zák.

 

Nájemce může vypovědět nájem bez udání důvodu s tím, že pro výpovědní lhůtu platí odst. 2 tohoto článku smlouvy, i po dobu výpovědní doby je povinen hradit nájemné a služby s tím spojené.


IX/

 

Účastníci této smlouvy se dohodli na tom, že pokud nájemce nepředá předmět nájmu vyklizený ke dni skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu vyklidit i bez součinnosti nájemce a to na jeho náklady. Zároveň je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně ode dne skončení nájmu a to až do vyklizení, stejnou smluvní pokutu pak za nepředání klíčů ke dni skončení nájmu – viz. VII/ bod f) smlouvy.

 

V případě porušení čl. IV/ odst 1, 2 této smlouvy se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli za každý den za každou osobu smluvní pokutu 1.000,- Kč, když smluvní pokuta je splatná na vyzvání.

 

V případě prodlení s platbami nájmu či záloh na služby je jednak nájemce povinen hradit zákonný poplatek z prodlení a zároveň smluvní pokutu 0,2% denně z dlužné částky, když tato smluvní pokuta je splatná na vyzvání.

 

Uhrazením smluvních pokut a poplatků není dotčeno právo pronajímatele domáhat se náhrady škody.

 

 

 

 

X/

 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou za konsensu smluvních stran.

 

Po ukončení nájmu nemá nájemce nárok na přiměřený náhradní byt či náhradní ubytování.

 

 

XI/

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

XII/

 

Účastníci jsou si navzájem povinni sdělit změnu adresy v případě její změny, jinak pro doručování platí adresa této dle této smlouvy.

 

Účastníci shodně uvádějí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož ji podepisují.

 

 

V ……………… dne

 

 

 

 

.…………………………….. …………………………………..

p r o n a j í m a t e l n á j e m c e