Nájemní smlouva na movitou věc

Vzor nájemní smlouvy na movitou věc si můžete zdarma stáhnout zde: Nájemní smlouva na movitou věc.doc (23 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

 

 

Nájemní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů


 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


 

1. …………………………...

se sídlem …………………..

IČ: ………………………….

zastoupena …………………

(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné

a

2.

se sídlem …………………..

IČ: ………………………….

zastoupena …………………

(dále jen „nájemce“) na straně druhé


 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto


 

nájemní smlouvu

 

 

Článek 1.

Předmět nájmu

 

 1. Předmětem nájmu je………...

 

 1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem …………. a je oprávněn dát je do nájmu.

 

 1. Pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji ……….(ve sjednané době) užíval.

 

 

Článek 2.

Účel smlouvy

 

 1. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu výlučně jako ……………, a to dle podmínek uvedených v této nájemní smlouvě.

 

 1. Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem …..(věci) a prohlašuje, že předmětné ……….(věci) jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu.

 

 

 

Článek 3.

Nájemné

 

 1. Výše nájemného je ………,-Kč za měsíc.

 

 

 

Článek 4.

Práva a povinnosti stran

 1. Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání.

 

 1. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.

 

 1. Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě

 1. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda a je povinen dát věc pojistit.

 

 

 

Článek 5.

Skončení nájmu

 

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou/neurčitou.

 

 1. Nájemní smlouva zaniká zničením pronajaté věcí.

 

 1. Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně.

 

 1. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí v souladu se zákonem 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Výpovědní lhůta činí ………Výpovědní lhůta počíná běžet …. Nájemní vztah může zaniknout také písemnou dohodou obou stran.

 

 1. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy např. kdykoliv, byla-li pronajatá věc předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání.

 

6. Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, např. užívá-li nájemce přes písemnou

výstrahu pronajatou věc.

 

Článek 7.

Rozhodčí doložka

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

Článek 7.

Prohlášení svobodné vůle

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

 

 

 

 

 

V…………dne………… V ……………dne……………

 

 

pronajímatel nájemce