Pracovní smlouva

Vzor pracovní smlouvy si můžete zdarma stáhnout zde: PRACOVNI_SMLOUVA.doc (23,5 kB) 

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

 

PRACOVNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších novelizací

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


 

1. …………………………...

se sídlem …………………..

IČ: ………………………….

zastoupena …………………

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně jedné


 

a


 

2.

se sídlem …………………..

IČ: ………………………….

zastoupena …………………

(dále jen „zaměstnanec“) na straně druhé


 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto


 

pracovní smlouvu:

 

 

 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce: ….

 

 1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne: ….

 

 1. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou/dobu neurčitou

 

 1. Místem výkonu práce je ….

 

 1. Sjednává se zkušební doba v délce 3 měsíce.

 

 1. Další ujednání:

  1. informace o nároku na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování nároku na dovolenou,

  2. údaj o výpovědních dobách (výpovědní doby se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění),

  3. údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy

  4. stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby

Body a), b) a d) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný pracovněprávní předpis nebo na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.)

 

7. Zaměstnanec je povinen :dodržovat pracovní kázeň, svěřenou práci vykonávat v pracovní době svědomitě a odborně podle svých nejlepších schopností a vědomostí, řídit se příkazy a pokyny vedoucích pracovníků zaměstnavatele a dodržovat právní řád České republiky, ustanovení vnitřních předpisů a jiných směrnic zaměstnavatele, pokud je zaměstnavatel vydá.

 

8. Zaměstnanec je povinen při výkonu práce dodržovat předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti

při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí, příp. jiné předpisy vztahující se k jím vykonávanému druhu práce (funkci), s nimiž byl při nástupu seznámen, což stvrzuje svým podpisem na této smlouvě.

9. Obě strany berou na vědomí, že práva a povinnosti plynoucí ze sjednaného pracovního

poměru upravuje zákoník práce a další pracovněprávní předpisy, jakož i interní předpisy a směrnice zaměstnavatele, pokud je zaměstnavatel vydá. Zaměstnanec podpisem pracovní smlouvy stvrzuje, že byl před uzavřením smlouvy řádně seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z této pracovní smlouvy, zejména s pracovními podmínkami, za nichž má práci vykonávat a pracovní náplní a povinností zaměstnance.

 

 1. Zaměstnavatel se zavazuje přidělovat zaměstnanci práci v rámci sjednaného druhu práce (funkce), platit mu za vykonanou práci mzdu a vytvářet mu podmínky pro plnění pracovních úkolů.

 

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž zaměstnanec obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

 

 1. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodne-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně.

 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

 1. Obě strany s tímto zněním pracovní smlouvy souhlasí, což potvrzují svým podpisem.

 

V …........ dne ….......

 

 

 

zaměstnavatel zaměstnanec