Směnka vlastní

Vzor směnky vlastní si můžete zdarma stáhnout zde: SMENKA_VLASTNI.doc (16,5 kB) nebo si vzor směnky vlastní překopírujte

SMĚNKA

 
 
…………………………. Měna:………………….. Částka: …………………
Místo a datum vystavení (měsíc slovy) 
 
Za tuto směnku zaplatím ……………………………………..
Údaj splatnosti (měsíc slovy) 
 
 
na řad …………………………………………………………………………………….    Bez protestu
(komu – jméno, příjmení, r.č., bytem) 
 
 
 
…………………………………………………………….. korun českých 
(částka slovy) 
 
 
Splatno v (místo placení)  
 
 
…………………………………….
 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí  jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.
 
 
 
……………………………………………………………
jméno příjmení, r.č., adresa a podpis výstavce
 
Vystavenou směnku akceptuji a s rozhodčí doložkou souhlasím.
 
 
 
 
                                                                         ………………………………………..
                                                                         Jméno, příjmení, r.č., adresa  a podpis příjemce