Smlouva o nájmu nebytových prostor

Vzor nájemní smlouvy nebytového prostoru si můžete zdarma stáhnout zde: Smlouva o nájmu nebytových prostor.doc (27 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

 

Smlouva o nájmu nebytových prostor

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění


 


 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany


 

1. …………………………...

se sídlem …………………..

IČ: ………………………….

zastoupena …………………

(dále jen „pronajímatel“) na straně jedné


 

a


 

2.

pan/í ………………………

r. č. ………………………..

bytem ……………………..

(dále jen „nájemce“) na straně druhé


 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto


 

smlouvu o nájmu nebytových prostor

 

 

Článek 1.

Prohlášení pronajímatele

 

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti………….

zapsané na LV č. ………… obec ……….., katastrální úřad ……… (dále jen „nemovitost“), a je oprávněn dát tyto prostory do nájmu. Plánek nebytových prostor tvoří přílohu č. … k této smlouvě.

 

 

 

Článek 2.

Předmět nájmu

 

1. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory nacházející se v nemovitosti specifikované v čl. 1. této smlouvy (dále jako „nebytové prostory).

 

2. Nebytové prostory mají rozlohu ………… m2. Nebytové prostory jsou pronajímané nezařízené/zařízené.

 

3. Vnitřní vybavení nebytových prostor je uvedeno v příloze č. … této smlouvy

 

Článek 3.

Účel smlouvy

 

 1. Nájemce je oprávněn užívat nebytový prostor výlučně jako ……………, a to dle podmínek uvedených v této nájemní smlouvě.

 

 1. Nájemce prohlašuje, že se plně seznámil se stavem nebytových prostor před podpisem této smlouvy a prohlašuje, že předmětné nebytové prostory jsou vhodné pro sjednaný účel nájmu.

 

 

Článek 4.

Doba nájmu

 

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou/neurčitou.

 

 1. Nájemní vztah může být ukončen výpovědí v souladu se zákonem 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Výpovědní lhůta činí ………Výpovědní lhůta počíná běžet …. Nájemní vztah může být zaniknout také písemnou dohodou obou stran.

 

 

Článek 5.

Nájemné a zálohy na poplatky za služby

 

 1. Výše nájemného je za prostory za celkově pronajatou plochu …………….,-Kč/měsíc + zákonem stanovená sazba DPH.

 2. zálohy na poplatky za služby spojené s nájmem nebytových prostor……. Kč/měsíc + zákonem stanovená sazba DPH.

 3. Celková suma za nájemné a záloha na poplatky za služby spojené s nájmem bude vždy uhrazena měsíčně, vždy do ….. dne předchozího měsíce, a to na účet pronajímatele č. …………. vedený u …………….. Den zaplacení platby je den, kdy peníze budou připsány na účtu pronajímatele.

 

 

Článek 6.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Nájemce je povinen jednat v souladu s právním řádem a veškerými nařízeními státních, vládních, správních nebo místních orgánů, vztahujícími se na nájemce anebo na užívání nebytových prostor a dále pak je povinen dodržovat ustanovení této smlouvy.

 

 1. Nájemce je povinen dodržovat domovní řád v případě, že ho pronajímatel vydá a předá nájemci a tento nebude v rozporu s touto smlouvou.

 

 1. Nájemce je po dobu nájmu povinen udržovat nebytové prostory v řádném stavu.

 

 1. Nájemce je po dobu nájmu povinen na své náklady provádět veškeré opravy poškozených částí nebytových prostor, drobné opravy do částky ……….,-Kč za každý jednotlivý případ..Dále je nájemce povinen písemně oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto i jiných nezbytných oprav, jinak nájemce odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla pronajímateli.

 

 1. Nájemce se zavazuje užívat předmětné nebytové prostory výlučně v souladu s touto smlouvou. Současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky jakéhokoliv druhu, které by bránily anebo nepřiměřeně stěžovaly výkon práv z této smlouvy.

 

 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci nebytové prostory v řádném stavu. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci užívání předmětných nebytových prostorů v souladu s touto smlouvou.

 

 1. Pronajímatel je povinen udržovat nemovitost a společné prostory v dobrém stavu způsobilém k řádnému užívání v souladu s právními předpisy. V opačném případě je nájemce oprávněn požadovat slevu na nájemném, avšak nejdříve po předchozím písemném upozornění pronajímateli.

 

Článek 7.

Rozhodčí doložka

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

Článek 8.

Prohlášení svobodné vůle

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

 

 

V…………dne……… V ……………dne……..

 

 

pronajímatel nájemce