Smlouva o půjčce

Vzor smlouvy o půjčce si můžete zdarma stáhnout zde: SMLOUVA_O_PUJCCE.doc (22,5 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte 

 

 

Smlouva o půjčce

 

uzavřená podle §657 a násl. občanského zákoníku v účinném znění

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

 

Jméno a příjmení………………………………..

bytem ……………………………

r.č. …………………………………..

(dále jen “Věřitel”)

 

a

 

Jméno a příjmení………………………………..

bytem ……………………………

r.č. …………………………………..

(dále jen „Dlužník“)


 


 

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto

 

 

smlouvu o půjčce

 

Článek I.

Předmět smlouvy

 

1. Věřitel přenechává touto smlouvou dlužníkovi částku ve výši .......... Kč.

 

2. Dlužník potvrzuje podpisem této smlouvy převzetí částky ............,- Kč, /slovy :

................./ a zavazuje se tuto částku splatit věřiteli do ............... dnů

ode dne podpisu této smlouvy, tj. do .........

 

 

Článek II.

Způsob splatnosti pohledávky

 

  1. Dlužník je povinen splatit dlužnou částku v plné výši hotově k rukám věřitele.

 

 

Článek III.

Úrok z prodlení

 

1. Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku tak, jak je stanoveno v této smlouvě, je

povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši běžné roční úrokové sazby z nezaplacené

částky.

 

Článek IV.

Rozhodčí doložka

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

V.

Závěrečná ustanovení

 

  1. Na důkaz pravdivé, svobodné, vážně a srozumitelně projevené vůle připojují smluvní strany své podpisy pod tuto smlouvu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží věřitel a jednu

kopii stejné právní závaznosti obdrží dlužník.

 

 

 

V ....... dne ............

 

 

 

 

………………………………. ………………………………..

věřitel dlužník