Uznání dluhu se splátkovým kalendářem

Vzor uznání dluhu se splátkovým kalendářem si můžete zdarma stáhnout zde: Uznání dluhu se splátkovým kalendářem.doc (17,5 kB)

nebo si vzor uznání dluhu překopírujte

 

 

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU A PLNĚNÍ VE SPLÁTKÁCH

 

Dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli:

 

1/

 

- jako věřitel na straně jedné -

 

- a -

 

2/

 

- jako dlužník na straně druhé -

 

tuto

D O H O D U

 

I/

 

Mezi účastníky této dohody je nesporné, že dlužník věřiteli k dnešnímu dni dluží částku celkově ………. ( slovy : ………………… ) z důvodu ……………... Dlužník tímto uznává tento dluh co do důvodu i výše a zavazuje se jej zaplatit v souladu s čl. II/ této dohody.

 

II/

 

Dlužník se zavazuje tento dluh splácet v měsíčních splátkách po …………….. Kč na účet č. ……………. vždy nejpozději do ……….. dne toho kterého měsíce a to s účinností od ………. 2010. Uhrazeno je připsáním na účet věřitele.

 

III/

 

Účastníci sjednávají ztrátu výhody splátek a tedy neuhradí-li dlužník některou z uvedených splátek v dohodnutém termínu splatnosti, ztrácí výhodu dalších splátek a tím okamžikem je splatný celý zbytek dluhu naráz. V tom případě je povinen dlužník uhradit zbývající část dluhu neprodleně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy ujednání této dohody o splátkách bylo porušeno.

 

IV/

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

V/

 

Účastníci shodně uvádějí, že tato dohoda vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli na důkaz čehož ji podepisují.

 

V…………….  dne V………….dne

 

 

 

 

......................................................... ................................................................

věřitel dlužník