Rozhodčí doložka globální - použijte v případě opakovaných obchodních vztahů s jedním partnerem nebo pokud jste již uzavřeli smlouvu bez rozhodčí doložky a poté se dohodli, že spory budete řešit u rozhodce

Vzor rozhodčí doložky si můžete zdarma stáhnout zde: Globální rozhodčí doložka po 1.4..doc (32 kB)

nebo si vzor rozhodčí doložky překopírujte

 

GLOBÁLNÍ ROZHODČÍ DOLOŽKA

jméno a příjmení/obchodní jméno

RČ/IČ

bytem/sídlem

zastoupen

 

jméno a příjmení/obchodní jméno

RČ/IČ

bytem/sídlem

zastoupen

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze všech smluvních vztahů, směnek a dohod mezi účastníky této rozhodčí doložky nebo ze všech jednostranných právních úkonů jednoho z účastníků této rozhodčí doložky vůči druhému účastníkovi (dále jen právní vztahy), ať už vznikly nebo byly učiněny před podpisem, při podpisu či po podpisu této rozhodčí doložky, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s těmito právními vztahy, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. v platném znění rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“). V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení se zahajuje žalobou doručenou do sídla Společnosti, je neveřejné a jednací místo je v sídle Společnosti nebo tam, kde rozhodce určí. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb. a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. V případě podání návrhu na rozhodnutí sporu o peněžité plnění činí rozhodčí poplatek 3,5% + DPH z hodnoty sporu minimálně však 2.000,- Kč + DPH, v případě podání návrhu na rozhodnutí sporu, jehož předmětem není peněžité plnění pak rozhodčí poplatek činí 12.000,- Kč + DPH. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení. Zaplacený poplatek je nevratný a bez jeho zaplacení se návrh neprojednává. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

V ….............. dne ….............

 

 

 

........................................................... …......................................................