Rozhodčí doložka jeden rozhodce - spotřebitelská (použijte v případě, kdy poskytujete službu, zboží, peníze apod. spotřebiteli tj. fyzické osobě nepodnikající)

Vzor rozhodčí doložky si můžete zdarma stáhnout zde: Rozhodčí doložka - spotřebitelské smlouvy po 1.4..doc (45 kB)

nebo si vzor rozhodčí doložky překopírujte

 

Rozhodčí doložka pro spory ze spotřebitelských smluv

 

Společnost ...................................

IČ ...................................

se sídlem ...................................

jednající ...................................

(na straně jedné jako podnikatel)

 

a

 

Pan/paní ...................................

nar. ...................................

bytem ...................................

(na straně druhé jako spotřebitel)

 

 

dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo „strany“

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 3 a 5 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedenou rozhodčí doložku:

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy .................................., uzavřené dne .................................., jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen ZRŘ).

 

I. Počet a způsob určení rozhodců (§ 7 odst. 1 ZRŘ), informace o rozhodci (§ 3 odst. 5, písm. a. ZRŘ)

Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat jeden rozhodce jmenovaný jednatelem Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ 28815297.

 

Rozhodcem může být pouze osoba zapsaná na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Veškeré písemnosti určené rozhodci musí smluvní strany zasílat výhradně na adresu: Rozhodčí a mediační společnost s.r.o., Roudničská 258/47a, PSČ 500 02.

Rozhodčí a mediační společnost s.r.o. není rozhodčím soudem, když je servisní organizací pro jednotlivé rozhodce a poskytuje jim administrativní služby dle jejich pokynů.

 

II. Způsob zahájení řízení, forma vedení rozhodčího řízení a způsob doručování písemností (§ 19 ZRŘ, § 3 odst. 5, písm. b. a písm. e. ZRŘ)

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Pokud kterákoliv ze stran sporu při svém prvním úkonu ve věci požádá o nařízení ústního jednání, rozhodce toto nařídí.

Řízení je zahájeno doručením žaloby rozhodci, který zašle žalobu s výzvou k vyjádření se ve lhůtě 30 dnů žalovanému. Rozhodčí řízení vede rozhodce tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav, potřebný pro rozhodnutí sporu. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu, nebo doručením usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález. Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být odůvodněno a doručeno stranám, po doručení bude opatřeno rozhodcem doložkou o právní moci a vykonatelnosti.

Rozhodčí nález i usnesení se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno. Smluvní strany se dohodly, že doručování v rozhodčím řízení se provádí:

a) u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání,

b) u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku,

c) u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této rozhodčí doložky, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

III. Odměna rozhodce a další náklady rozhodčího řízení (§ 3 odst. 5, písm. c. ZRŘ)

V případě podání návrhu na rozhodnutí sporu o peněžité plnění činí rozhodčí poplatek 3,5% + DPH z hodnoty sporu minimálně však 2.000,- Kč + DPH, v případě podání návrhu na rozhodnutí sporu, jehož předmětem není peněžité plnění pak rozhodčí poplatek činí 12.000,- Kč + DPH. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení. Zaplacený poplatek je nevratný a bez jeho zaplacení se návrh neprojednává.

Spotřebiteli, stejně jako druhé straně, může dále v rozhodčím řízení vzniknout náklad spojený s provedením důkazů (např. znalečné atp.) dožádáním soudu, dále náklad spojený s právním zastoupením účastníka řízení, kdy náklady budou rozhodcem přiznávány podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka, když platí, že tyto náklady budou přisuzovány podle poměru úspěchu účastníka řízení v daném sporu.

 

IV. Místo konání rozhodčího řízení (§ 3 odst. 5, písm. d. ZRŘ)

Rozhodčí řízení vede rozhodce v sídle Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., tedy v Hradci Králové, Česká republika, pokud nesdělí písemně stranám jiné místo.

 

V. Informace o vykonatelnosti pravomocného rozhodčího nálezu (§ 3 odst. 5, písm. f. ZRŘ)

Strany se nedohodly na možnosti přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci. Rozhodčí nález tak nabývá doručením účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný (výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení).

 

VI. Prohlášení spotřebitele o poskytnutí potřebných vysvětlení podnikatelem (§ 3 odst. 4 ZRŘ)

Spotřebitel výslovně prohlašuje, že byl s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky podnikatelem informován o všech následcích rozhodčí doložky, dostalo se mu potřebných vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat, když si je vědom toho, že v případě sporu nebude spor rozhodovat soud, ale rozhodce, bylo mu vysvětleno, co znamená rozhodčí řízení Je poučen v tom smyslu, že rozhodčí nález je exekučním titulem při jehož nesplnění bude proti němu možno vést exekuci. Smluvní strany potvrzuji, že se nechtějí podrobit soudnímu řízení s ohledem na zdlouhavost soudního řízení a též jeho veřejnost, když právě s ohledem na neveřejnost rozhodčího řízení si jej zvolily. Spotřebitel prohlašuje, že na základě své svobodné a vážné vůle se rozhodl tuto rozhodčí doložku uzavřít, což stvrzuje svým níže připojeným podpisem.

 

V ................................... dne ...................................

 

 

 

...................................................... ......................................................

podnikatel                                                    spotřebitel