SMLOUVA O DÍLO

Vzor smlouvy o dílo si můžete zdarma stáhnout zde: Smlouva o dílo.doc (49 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

SMLOUVA O DÍLO č. …….

dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

 

 

 

1.

……………………………………., zapsán v obchodním rejstříku vedeném ……………..

v oddíle …, vložce …………, jehož jménem jedná …………………………

Bankovní spojení: ……………………………………..

 

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1

 

(dále jen „Objednatel“)

 

a

 

 

2.

………………………………………, zapsán v obchodním rejstříku vedeném ……………..

……………………….. v oddíle …., vložce …………, jehož jménem jedná

…………………………..

Bankovní spojení: …………………………………………

 

Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č. 2

 

(dále jen „Zhotovitel“)

 

 

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést ……………………………………………, v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

 

 

II.

Doba plnění

 

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací: …………..

Termín dokončení prací: ………….

 

 

III.

Cena za dílo

 1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

 

 

 

 

 

Cena

bez DPH

DPH

Celkem

 

…………..

………………

…………………

 

 

IV.

Platební podmínky

 

 1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

 • záloha ve výši ……….. % smluvní ceny bude uhrazena nejpozději do ……… dnů ode dne podpisu této smlouvy

 • měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše ……..% ceny díla

 • po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbylých ……. % ceny díla. V konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.

 • splatnost faktur bude vždy …… dnů od jejich doručení do sídla objednatele

 • objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele

 

 1. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

-označení faktury a čísla IČO a DIČ

-název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

-název stavby + číslo smlouvy

-předmět plnění

-cena provedených prací

-DPH v plné výši – pouze v konečné faktuře

-datum uskutečnění zdanitelného plnění

-účtovaná částka

-den vystavení a splatnosti faktury

-v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací

 

 1. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

 

 

V.

Závazky zhotovitele

 

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

 

 

VI.

Závazky objednatele

 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ……………………. ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne ……..

 

VII.

Převzetí díla

 

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.

2. Dílo vymezené čl.I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla.Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

 

 

VIII.

Záruka za dílo

 

 1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce …….. měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

 

 1. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do ….. pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších …. pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do … pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši …………….,-Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

 

IX.

Smluvní pokuty

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

 • Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení

 

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

 • Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

 

 1. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

 

X.

Ostatní podmínky smlouvy

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

 • kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami,projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,

 • upozorňovat na zjištěné nedostatky

 • dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

 1. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží do 15 dnů od podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o  dílo, a to s pojistným plněním ve výši ……………….,- Kč. V případě, že taková pojistná smlouva nebyla sjednána, zakládá to možnost na straně objednatele odstoupit od této smlouvy a/nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu, přičemž povinné platby budou odečteny z ceny díla dle této smlouvy.

 

 

XI.

Vzájemný styk a doručování

 

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Oznámení budou zasílána na adresy:

 

Objednatele: ………………………………………………….

Zhotovitele: …………………………………………………

 

 

XII.

Odstoupení od smlouvy

 

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

 

2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

 

a)prodlení zhotovitele delší než ….. dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán

b) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty

c) prodlení zhotovitele delší než ……. dnů se zahájením prací

d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal

e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

 1. zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli

bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli

byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

g) zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu objednateli

 

 

 

XIII.

Zvláštní ujednání

 

 1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Obchodním zákoníkem č.513/91 Sb. v  platném znění a předpisy souvisejícími.

 2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

 

XIV.

Rozhodčí doložka

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno budou rozhodovány v rozhodčím řízení a to jedním rozhodcem. Ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. rozhodce určí jednatel Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o., IČ : 28815297, se sídlem Hradec Králové, Roudničská 258/47a ( dále jen „Společnost“) ze seznamu advokátu vedeného u ČAK. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Řízení je neveřejné, jednací místo je v sídle Společnosti. Rozhodčí řízení se bude řídit ustanoveními zákona č. 216/1994 Sb a o.s.ř. Rozhodnutí ve věci je konečné. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH a je nevratný. Rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, kterému zašle kopii žaloby a vyzve jej, aby se k ní do 10 dnů od doručení výzvy vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

 

XV.

Závěrečná ustanovení

 

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. .

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

 

 

 

Přílohy: 1. výpis z obchodního rejstříku objednatele

2. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

3. položkový rozpočet

 

 

 

V ………………… dne

 

 

 

Objednatel: Zhotovitel:

 

 

…………………………….. ………………………………….