Vzor žaloby na dlužníka - když Vám někdo dluží peníze

Vzor žaloby na dlužníka si můžete zdarma stáhnout zde: vzorová žaloba - dluh.doc (31,5 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

 

V …………….. dne ……..

 

 

Rozhodčí a mediační společnost s.r.o.

Roudničská 258/47a

500 02 Hradec Králové

 

 

Věc :

 

Ž a l o b c e : …………… s.r.o.

se sídlem ……………….,

IČ: ………

 

 

 

 

 

Ž a l o v a n ý : ……………, s.r.o.

se sídlem ………………., bytem …………

IČ ……………

 

O zaplacení …………..,- Kč s přísl.

 

 

Ž a l o b a

(poplatek bude uhrazen na výzvu)

dvojmo

přílohy dle textu

___________________________________________________________________________

 

I/

 

 

Pravomoc Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o. je dána, neboť jsme jako žalobci s žalovaným sjednali dne ……….. smlouvu o ………. V níž je sjednána rozhodčí doložka, že veškeré majetkové spory, které by z ní  budoucnu vznikly budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem jmenovaným jednatelem Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o.

 

D ů k a z : smlouvou

 

 

 

II/

 

Dne ………. Jsme s žalovaným sjednali smlouvu o půjčce na základě níž jsme mu půjčili částku 20.000,- Kč. Žalovaný podpisem smlouvy potvrdil její příjem. Splatnost dluhu nastala dne ………….., avšak žalovaný dluh neuhradil. Z tohoto důvodu požadujeme též zákonný úrok z prodlení dnem následujícím po splatnosti dluhu do zaplacení.

 

Pozn. V případě, že je sjednáno placení dluhu ve splátkách je třeba uvést, kdy nedošlo k zaplacení a kdy tedy nastala splatnost dluhu.

 

D ů k a z : smlouvou

 

 

III/

 

 

Na základě shora uvedeného navrhujeme vydání:

 

 

R O Z H O D Č Í H O N Á L E Z U

 

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 20.000,- Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši ……… od ………. do zaplacení a náhradu nákladů řízení ………..,- Kč za zaplacený rozhodčí poplatek, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

 

 

 

 

podpis žalobce

 

 

 

 

 

Žaloba se podává na sídlo Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o. IČ : 28815297 zapsané ke dni podání žaloby v obchodním rejstříku. Počet vyhotovení je takový, aby rozhodce a každý žalovaný měl jedno vyhotovení žaloby.