Vzor žaloby na dlužníka ze směnky

Vzor žaloby na dlužníka ze směnky si můžete zdarma stáhnout zde: vzorová žaloba - směnka.doc (33,5 kB)

nebo si vzor smlouvy překopírujte

V …………….. dne ……..

 

 

Rozhodčí a mediační společnost s.r.o.

Roudničská 258/47a

500 02 Hradec Králové

 

 

Věc :

 

Ž a l o b c e : …………… s.r.o.

se sídlem ……………….,

IČ: ………

 

 

 

 

 

Ž a l o v a n ý : ……………, s.r.o.

se sídlem ………………., bytem …………

IČ ……………

 

O zaplacení …………..,- Kč s přísl.

 

 

Pozn. V případě nepodnikajících osob uveďte jméno a příjmení účastníků, datum narození, případně rodné číslo a bydliště, pokud možno trvalé bydliště účastníků či bydliště, kde si účastník přebere poštu

 

 

Ž a l o b a

(poplatek bude uhrazen na výzvu)

 

 

Dvojmo

Originál směnky

přílohy dle textu

___________________________________________________________________________

 

I/

 

 

Pravomoc Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o. je dána, neboť žalovaný jako výstavce vystavil dne ……….. směnku v níž je sjednána rozhodčí doložka, že veškeré majetkové spory, které by z ní  budoucnu vznikly budou rozhodovány v rozhodčím řízení rozhodcem jmenovaným jednatelem Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o.. Jako věřitel jsme rozhodčí doložku akceptovali.

 

Pozn. Vždy je třeba předložit originál směnky, ve které je sjednána rozhodčí doložka. Pokud jste sjednali globální rozhodčí doložku a následně byla vystavena směnka dlužníkem, je třeba doložit jak směnku tak globální rozhodčí doložku

 

D ů k a z : směnka

 

 

 

II/

 

Dne ………. vystavil žalovaný směnku v níž se zavázal zaplatit mé osobě bez protestu částku …….. Kč. Směnečná suma zaplacena nebyla. Požadujeme též směnečnou odměnu ve výši 1/3 % směnečného peníze a úrok z prodlení ve výši 6% ročně dnem následujícím po splatnosti do zaplacení.

 

Pozn. V případě, že je sjednáno placení dluhu ve splátkách je třeba uvést, kdy nedošlo k zaplacení a kdy tedy nastala splatnost dluhu.

 

D ů k a z : směnka

 

 

III/

 

 

Na základě shora uvedeného navrhujeme vydání:

 

 

R O Z H O D Č Í H O N Á L E Z U

 

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci ……..,- Kč , 1/3 % směnečnou odměnu, tedy …….. Kč a zákonný úrokem z prodlení ve výši 6% od ………. do zaplacení a náhradu nákladů řízení ………..,- Kč za zaplacený rozhodčí poplatek, to vše do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu.

 

 

 

podpis žalobce

 

 

 

 

Žaloba se podává na sídlo Rozhodčí a mediační společnosti s.r.o. IČ : 28815297 zapsané ke dni podání žaloby v obchodním rejstříku. Počet vyhotovení je takový, aby rozhodce a každý žalovaný měl jedno vyhotovení žaloby. K žalobě musí být doložena směnka a listina, v níž je sjednána rozhodčí doložka, pokud není uvedena přímo ve směnce.